Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
30.09.2008

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

 Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
  •   Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach  powyżej 15 tys. RLM  (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008)
  •  Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008)


Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1 oraz 2.2 w punkcie 14 ?Przykładowe rodzaje projektów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.)

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1 oraz 2.2 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(z dnia 26 maja 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

 

  • Priorytetu I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. ? Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM  - 200 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008)
  • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008)


Wnioski należy składać w terminie od 3 listopada 2008 r. do 4 grudnia 2008 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

 

Miejsce składania: kancelaria WFOŚiGW w Łodzi w godz. 9.00-15.00
 ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
4 grudnia 2008 r. o godz. 1500
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl w zakładce Infrastruktura i Środowisko oraz www.wfosigw.lodz.pl

a