Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
29.08.2008

INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERPRETACJI PKT. 9 REGULAMINU KONKURSU.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji pkt. 9 Regulaminu konkursu nr 2/PO IiŚ/1.1/08/2008 oraz 1/PO IiŚ/2.2/08/2008 (dotyczącego określenia właściwej IP II), pragnę wyjaśnić, iż projekty objęte porozumieniem pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w sprawie przekazania i przejścia do realizacji zadał w ramach osi priorytetowych I i II PO Infrastruktura i Środowisko, powinny być złożone zgodnie z podziałem wg kosztów całkowitych – tzn. projekty o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro do NFOŚiGW, natomiast projekty o koszcie całkowitym do 25 mln euro – do właściwego wojewódzkiego WFOŚiGW.
 
 


Następnie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dokonują przekazania wniosku do instytucji wskazanej w porozumieniu w terminie określonym w regulaminie, tzn. w ciągu dwóch dni roboczych.
 
W przypadku projektów objętych ww. porozumieniem, które zostały złożone do IW wskazanej w porozumieniu przed dniem wydania niniejszej interpretacji, tj. do dnia 28.08 włącznie, należy uznać, iż zostały złożone właściwie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 57-92-503.
a