Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
29.05.2008

NOWA WERSJA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA

26 maja 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Biełkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania części finansowej dokumentu do formatu zgodnego z wymogami instytucji certyfikującej i instytucji koordynującej NSRO 2007-2013. W nowej wersji uszczegółowienia w pkt 23 określony został maksymalny poziom dofinansowania obejmujący zarówno środki Unii Europejskiej, jak i ewentualne środki na współfinansowanie krajowe, które będą pochodzić z budżetu pałstwa. Jednocześnie skorygowano informacje dotyczące minimalnego poziomu wkładu beneficjenta samorządowego zgodnie z zapisami NSRO 2007-2013. Została również dodana do załącznika nr 3 dodatkowa tabela, która przedstawia podział na środki Unii Europejskiej i krajowe w ramach dotacji rozwojowej lub dofinansowania dla pałstwowej jednostki budżetowej.

Strona z dokumentami:
a