Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
28.05.2012

Zaproszenie do składania ofert

 

"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza do przesłania oferty usługi:

 

Kontrola ex-post maksymalnie 8 procedur zawierania umów na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, dla zadań w ramach projektów I osi priorytetowej Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ. 

W ofercie prosimy o podanie cen netto i brutto jednostkowo dla kontroli jednej procedury oraz łączną za całość zamówienia (8 procedur) uwzględniającego wszelkie niezbędne koszty. Dodatkowo prosimy o wykazanie zrealizowanych usług o takiej samej lub zbliżonej tematyce.
Ofertę można składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11, przesłać faxem na nr 42-639-51-21 lub emailem na adres fundusz@wfosigw.lodz.pl w terminie do 31.05.2012 r. do godz 12.00

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko."

Wymagania wobec ekspertów kontroli

a