Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
21.02.2012

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi", Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania oraz zmiania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 3 Formularz oferty ? wersja edytowalna

Załączniki nr 4A i 4B ? wersja edytowalna

a