Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
05.02.2012

Zapytanie ofertowe


W związku w prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie miejsca spotkania w ośrodku konferencyjnym zlokalizowanym na terenie m. Łodzi dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniach 16-18 (ew. 23-25) maja 2012 r dla ok 150 osób.

Oferty należy składać pisemnie w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi lub elektronicznie na adres fundusz@wfosigw.lodz.pl do dnia 08.02.2012 r. do godziny 16.00.- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Wzór formularza cenowego

 

a