Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
02.11.2011

Cykl spotkań informacyjnych

Urząd Marszałkowski, ŁARR oraz WFOŚiGW w Łodzi zapraszają beneficjentów na cykl 5 spotkań informacyjnych na temat promocji projektów realizowanych z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest przekazanie informacji z zakresu praktycznej promocji projektu unijnego na etapie przygotowania i realizacji, dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich w latach 2007 - 2013. Przedstawiciele urzędów zapoznają uczestników z problematyką działań informacyjnych i promocyjnych, omówią m.in. wytyczne i zasady oznaczania projektów oraz razem z uczestnikami przeanalizują najczęściej pojawiające się błędy w projektach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wybranym podregionie:
1. Podregion Wschodni 9 listopada 2011r. ? Urząd Miasta Bełchatowa
2. Podregion Zachodni 14 listopada 2011r. ? Urząd Miasta Sieradza
3. Podregion Północny 16 listopada 2011r. ? Starostwo Powiatowe w Łowiczu
4. Urząd Marszałkowski w Łodzi ? 2 połowa listopada 2011r. ? spotkanie podsumowujące ? Sala Sejmiku lub Sala Radnych
5. Podregion centralny 30 listopada 2011r. ? Starostwo Powiatowe w Brzezinach


10:00 - 10:20 Wprowadzenie do problematyki szkolenia (dlaczego promujemy projekty współfinansowane ze środków europejskich?
- Strategie komunikacji Funduszy Europejskich
- Wytyczne w zakresie informacji i promocji
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

10:20-11:45 Zasady oznaczania projektów ramach Narodowej Strategii Spójności i najczęściej pojawiające się błędy :
- POKL
- POIG
- POIS
- RPO WŁ

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 ? 12:30 Tworzenie strategii promocji projektu (m.in. opracowanie koncepcji promocji. Dobór odpowiednich narzędzi i kanałów promocji - analiza przypadków).

12:30 -13:00 Zasady współpracy z mediami.

13:00 - 13:15 Przerwa kawowa

13:15-13-45 Stosowanie Prawa Zamówień Publicznych w promocji projektu.

13:45- 14:00 Kontrola i nadzór nad promocją projektu. Skutki niewłaściwej promocji.

14:00 - 14:20 ?Dobre praktyki? w zakresie promocji projektu

14:20 -14:40 Ćwiczenia podsumowujące spotkanie (mini konkurs).

14: 40 -15:00 Pytania.

a