Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
04.10.2011

Zapytanie ofertowe

W związku w prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego organizację 1-dniowego szkolenia warsztatowego z obsługi Generatora Wniosków o Płatność dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Treść zapytania ofertowego
a