Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
14.02.2011

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

3 lutego 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.5).

Dokument uwzględnia zmiany dotyczące w szczególności:
? realokacje środków UE pomiędzy działaniami w obrębie priorytetów:
o III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska ? przeniesiono około 1,69 miliona euro z działania 3.3 Monitoring środowiska na działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom;

o IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska ? przeniesiono około 4,86 miliona euro na działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza z działań 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne (odpowiednio około 1,3 miliona euro oraz 3,56 miliona euro);

? w sektorze transportu wprowadzono zapis o braku wymogu minimalnej wartości projektu, którego przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji (w związku z uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z 22 grudnia 2010 r.);

? w wybranych działaniach sektora transportu uzupełniono/doprecyzowano listę podmiotów (beneficjentów) kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko;

? w wybranych działaniach uzupełniono/doprecyzowano listę przykładowych projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko;

oraz inne zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizacyjnym.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana pod adresem:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/20110203_SzOP_POIS_ver_3_5.pdf
a