Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
09.09.2010

Aktualizacja wytycznych w zakresie informacji i promocji

Od 2 lipca 2010 r. obowiązują zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Określenie zadań i obowiązków Instytucji Koordynującej RPO, umożliwienie zmian w planach komunikacji, dodanie podrozdziału poświęconego Rocznym planom działań informacyjnych i promocyjnych, doprecyzowanie zapisów dotyczących najważniejszych narzędzi działań informacyjnych i promocyjnych to kluczowe zmiany w WytycznQych.

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO, planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych oraz rocznych planów działań. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie informacji i promocji jaśniej niż do tej pory opisują zasady działania podstawowych narzędzi działań informacyjnych i promocyjnych: punktów informacyjnych, publikacji, stron internetowych, szkoleń oraz internetowego systemu Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionych Wytycznych na stronie: http://www.mrr.gov.pl

a