Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
01.06.2010

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA
2.1. KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA
2.1. KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Informuje, że w związku z planowaną aktualizacją Listy projektów indywidualnych dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w trybie konkursowym.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach planowanego naboru będzie równa łącznej kwocie oszczędności na projektach w ramach działania 2.1 POIiŚ, które zmienią wartość dofinansowania lub zostaną usunięte z Listy projektów indywidualnych.


Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.1 w punkcie 14 ?Przykładowe rodzaje projektów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 20 stycznia 2010 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 20 stycznia 2010 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulaminu konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej:

www.mos.gov.pl/pois, www.wfosigw.lodz.pl

a