Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
03.03.2010

Zamówienia publiczne w ramach projektów realizowanych w PO IiŚ

W celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaleca się aby Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stosowali nie tylko ustawę Prawo zamówień publicznych ale również aby uwzględnili następujące dokumenty:

 

W celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaleca się aby Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stosowali nie tylko ustawę Prawo zamówień publicznych ale również aby uwzględnili następujące dokumenty:


Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Przypominamy również, że dokumenty używane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno w oparciu o przepisy Pzp jak i te nie objęte stosowaniem ustawy powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, oznaczeniu stosownymi znakami i opcjonalnie informacją o współfinansowaniu podlegają dokumenty dotyczące realizacji projektu po podpisaniu przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie, za wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane innym podmiotom. Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu. Dokumenty powinny być oznaczone wszystkimi obowiązkowymi elementami wariantu podstawowego tj. emblematem Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, (opcjonalnie - hasłem promocyjnym). W przypadku korespondencji papierowej (na papierze firmowym) obowiązuje wariant minimalny oznaczania.

Oznaczeniu podlegają w szczególności:

  • korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi podmiotami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ (zarówno papierowa jak i elektroniczna),
  • opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno-prawne na świadczenie usług (np. doradztwa),
  • umowy z wykonawcami,
  • dokumentacja przetargowa tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu umieszczane w siedzibie i/lub na stronach internetowych zamawiającego,
  • certyfikaty i zaświadczenia.
Nie podlegają oznaczaniu dokumenty finansowe ? faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe.

Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania dokumentów dotyczą sytuacji, w których oznaczenie jest wykonalne technicznie. W przypadku dokumentów mających charakter gotowych formularzy, wzorów, w których treść instytucja/podmiot nie ma możliwości ingerencji (np. druki samokopiujące, druki faktur/rachunków, itp.) lub gdy dokumenty wystawiają zewnętrzne podmioty, oznaczanie nie jest wymagane.

a