Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
26.08.2009

PIERWSZA UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA

 

Mamy pierwszy duży sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny” . Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu p. Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Barbara Robak. Beneficjenta – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach reprezentowali Prezes Zarządu p. Janusz Cywiński oraz Członek Zarządu p. Janina Pońska.

 

 

Mamy pierwszy duży sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny? . Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu p. Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Barbara Robak. Beneficjenta ? Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach reprezentowali Prezes Zarządu p. Janusz Cywiński oraz Członek Zarządu p. Janina Pońska.

W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego p. Włodzimierz Fisiak, Wicemarszałek p. Artur Bagieński, Wicewojewoda Łódzki p. Krystyna Ozga, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Marek Mazur, Burmistrz Miasta Brzeziny p. Ewa Chojka oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi p. Kazimierz Perek.

Podpisana umowa ma wyjątkowe znaczenie ponieważ jest pierwszą w województwie łódzkim umową w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ Działanie 1.1 Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Dzięki unijnemu wsparciu Brzeziny otrzymały szansę realizacji inwestycji, która zapewni prawidłowo funkcjonujący, nowoczesny system kanalizacyjny zgodny z obowiązującymi normami europejskimi, co jednocześnie wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców miasta. W ramach projektu nastąpi rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach, budowa ok. 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup urządzenia ssąco ? płuczącego, które zapewni prawidłową konserwację wybudowanej infrastruktury.
Całkowita wartość projektu to 25 345 699,72 PLN, zaś wkład Unii Europejskiej w realizację projektu wynosi ponad 50% tj. 12 764 084, 61 PLN.


Prezes Zarządu WFOSiGW w Łodzi p. Andrzej Budzyński wita uczestników spotkania


Z-ca Prezesa Zarządu WFOSiGW w Łodzi p. Barbara Robak przedstawia rolę Funduszu jako Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową POIiŚ


Prezentacja projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Brzeziny?


Marszałek Województwa Łódzkiego p. Włodzimierz Fisiak podkreśla rolę inwestycji w województwie


Wicewojewoda Łódzki p. Krystyna Ozga docenia zaangażowanie Instytucji Wdrażającej i Miasta Brzeziny w przygotowaniu projektu


Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Marek Mazur podsumowuje wydarzenie


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Zarząd WFOSiGW w Łodzi


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach


Prezes Zarządu ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach p. Janusz Cywiński dziękuje Zarządowi i specjalistom z WFOSiGW w Łodzi za współpracę w trakcie aplikowania


Burmistrz Miasta Brzeziny p. Ewa Chojka oraz Prezes Zarządu WFOSiGW w Łodzi p. Andrzej Budzyński odpowiadają na pytania mediów

a