Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
12.08.2009

ZALICZKI DLA WYKONAWCÓW

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:

1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu;
2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego;
4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:

1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu;
2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego;
4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Wypłata zaliczek przez beneficjenta może być certyfikowana tylko wtedy, jeśli zostało to wyraźnie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą (w umowie o udzielenie zamówienia publicznego). Oznacza to, że zamieszczenie stosownej klauzuli umownej stanowi warunek konieczny dla możliwości certyfikowania zaliczek wypłacanych przez beneficjentów.

2. W przypadku gdy zawarte umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nie zawierają postanowień dotyczących możliwości udzielania zaliczek, to zaliczkowa wypłata wynagrodzenia wykonawcy uzależniona jest od zmiany umowy. Dopuszczalność zmiany umowy powinna być oceniana przy uwzględnieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten, w odniesieniu do umów zawartych przed dniem 24.10.2008 r. uzależniał dopuszczalność dokonania takiej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, od tego, czy było to korzystne dla zamawiającego lub konieczne z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Natomiast w stosunku do umów zawartych po tej dacie, zmiana umowy jest możliwa, jeżeli zostało to przewidziane w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli zostały określone warunki tej zmiany.

W przypadku wszczętych postępowań, w których nie nastąpiło jeszcze otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający powinni rozważyć możliwość przewidzenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu zaliczkowania wynagrodzenia wykonawcy poprzez dokonanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zmian ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

a