Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
10.06.2009

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH IV KONKURSU


Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku –
www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w IV konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazły się 23 wnioski, w tym trzy z województwa łódzkiego


Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku –
www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w IV konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazły się 23 wnioski, w tym trzy z województwa łódzkiego:

  1. Projekt “Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I” zgłoszony przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., który uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej (51 pkt.)

  2. Projekt “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)” zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. (14 pozycja – 39 pkt.)

  3. Projekt “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn” zgłoszony przez Miasto i Gminę Działoszyn (17 pozycja – 38,16 pkt.)

Projekty, które znalazły się na liście rankingowej zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia przez ekspertów Grupy Roboczej powołanej przez Ministerstwo Środowiska.

Na krajowej liście rankingowej znalazły się również wnioski złożone ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – 8 projektów oraz w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – 1 projekt.

LISTA RANKINGOWA:
POBIERZ PLIK


a