Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
11.09.2015

Kolejna umowa o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2007-2013 podpisana w województwie łódzkim

W dniu 3 września 2015 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa grupowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kutno". Jest to kolejna umowa realizowana w ramach działania 1.1 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM" I priorytetu "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w woj. łódzkim.

Umowa została zawarta pomiędzy WFOŚiGW w ŁODZI oraz Grupową Oczyszczalnią Ścieków SP. Z O.O. (GOŚ) z siedzibą w Kutnie w celu dofinansowania wybudowania nowego węzła biologicznego oczyszczania dla GOŚ w Kutnie, co ma na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej, a także poprawę zarządzania środowiskiem poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 226 800 do 337 759 RLM, która obecnie jest niewystarczająca do aktualnych potrzeb aglomeracji Kutno.

Wartość całkowita Projektu to ok. 18,23 mln PLN, w tym koszty kwalifikowane to ok. 14,82 mln PLN, a przyznane dofinansowanie unijne wynosi ok. 7,52 mln PLN.

a