Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
20.02.2015

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko

18 lutego 2015 r., Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko.

Listy rankingowe podzielone są na projekty z aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM oraz z przedziału powyżej 15 tys. RLM. Na liście rankingowej z przedziału powyżej 15 tys. RLM znajduje się 8 projektów o statusie podstawowym, w tym z województwa łódzkiego 1 projekt przeszedł do dalszego etapu oceny tj. projekt Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie. W ramach zadnia planowana jest rozbudowa grupowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kutno. Koszt całkowity projektu wyniósł 18 395 888,57 zł, z tego wartość dofinansowania wyniosła 7 588 154,47zł.

Link do list rankingowych:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_02/87f2046f8d7884faadc6a42a58b12f08.pdf


Na liście rankingowej z przedziału 10-15 tys. RLM znalazło się 9 projektów o statusie podstawowym. Nie złożono żadnego projektu z województwa łódzkiego:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_02/693c956d473e70b073e23643ff254529.pdf

a