Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
14.11.2014

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynosi 20 mln euro.

Podana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminie konkursu.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiew przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*;
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*.

* według kursu euro określonego zgodnie z regulaminem konkursu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa19 stycznia 2015 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.zainwestujwekologie.pl .

 

Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie materiały dotyczące konkursu dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/23676_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xv_runda_konkursowa.html

a