Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
12.09.2014

Kolejna umowa w ramach POIiŚ podpisana

W dniu 12 września 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Pabianic".


Umowa została zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach.

Ze strony Funduszu umowę podpisali:

  • Prezes Zarządu - Pan Tomasz Łysek oraz
  • Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Zbigniew Stasiak.

Ze strony Beneficjenta umowę sygnował Prezes Zarządu - Pan Rafał Kunka.

Wartość całkowita projektu to ok. 11,45 mln PLN, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ok. 7, 62 mln PLN.

Zakres Projektu obejmuje:

  • budowę 0,82 km kanalizacji sanitarnej,
  • modernizację 5,06 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
  • modernizację Stacji Uzdatniania Wody Jutrzkowicka.

W wyniku realizacji Projektu współczynnik wyposażenia aglomeracji łódzkiej w system kanalizacji osiągnie wartość 98,7 %, co oznacza, iż Projekt maksymalnie przyczyni się do wypełnienia przez aglomerację łódzką wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt, obok zadań dotyczących kanalizacji sanitarnej, realizuje również zadania związane z zaopatrzeniem społeczności w wodę, stąd też jego kompleksowy charakter.

 

 

 

a