Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
08.08.2014

Podpisanie umowy na realizację projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki"

W dniu 8 sierpnia 2014 r. WFOŚiGW w Łodzi podpisał 14-tą umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego i Infrastruktura i Środowisko.

Umowa została podpisana z Gminą Koluszki na realizację projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki".

Gmina Koluszki reprezentowana była przez:

 • Burmistrza Koluszek - Pana Waldemara Chałata,
 • Skarbnika Gminy - Panią Bogusławę Kubicz.

WFOŚiGW w Łodzi reprezentowany był przez:

 • Prezesa Zarządu - Pana Tomasza Łyska,
 • Zastepcę Prezesa Zarządu - Pana Zbigniewa Stasiaka,
 • Kierownika Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej - Pana Jana Sztaudyngera,
 • Pracownika Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej - Pana Grzegorza Leszczyka.

Podstawowe informacje na temat projketu:

Wartość całkowita projektu:    29 091 978,23 PLN
Kwota dofinansowania z FS:    13 699 439,68 PLN

Przedsięwzięcie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki", zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Koluszki, obejmuje swoim zakresem:

 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 15,6 km,
 • Budowę sieci wodociągowej o długości 0,6 km,
 • Przebudowę sieci wodociągowej o długości 1,04 km,
 • Modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.


Inwestycja przyczyni się również do zrealizowana następujących efektów ekologicznych:

 • podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 1757 osób oraz 75 RLM z obiektów użyteczności publicznej,
 • redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych,
 • wypełnienie wymogów Dyrektywy nr 91/271/EWG.

 
a