Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
08.07.2014

Lista rankingowa do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014

7 lipca 2014 r., Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.


Spośród 129 wniosków, które wpłynęły do Instytucji Wdrażających w ramach naboru nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014, 103 uzyskały pozytywny wynik weryfikacji formalnej i merytorycznej I stopnia.

Linki do listy rankingowej:

Lista rankingowa do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Ze względu na poziom dostępnej alokacji w działaniu 1.1 POIiŚ, na podstawie zapisu pkt. 3 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zdecydował o zwiększeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. W konsekwencji, wszystkie projekty umieszczone na liście rankingowej uzyskały status podstawowy.

Na liście rankingowej znajdują się 3 projekty z Województwa Łódzkiego:

  • na 5 miejscu znalazł się projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku. W ramach zadnia planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask,
  • na 94 miejscu znalazł się projekt Gminy Tomaszów Mazowiecki. W ramach zadania planowane jest uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki - przygotowanie dokumentacji,
  • na 95 miejscu znalazł się projekt Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cedrowicach.

Ze względu na charakter konkursu XII (dotyczył on projektów na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej), złożone wnioski nie podlegają ocenie merytorycznej II stopnia prowadzonej przez Grupę Roboczą. Dlatego też umieszczenie na liście rankingowej jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danego projektu do dofinansowania w ramach POIiŚ.

a