Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
12.06.2014

Zakończono największy kontrakt na roboty budowlane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny"

W dniu 9 czerwca 2014 r. miało miejsce oficjalne zakończenie kontraktu pn. „Roboty budowlane - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach ul. Waryńskiego 50 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Brzezinach”.

Zadanie to kończy rzeczową realizację projektu "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY", dla którego jako pierwszego została w roku 2009 zawarta umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucją Wdrażającą. Dzięki realizacji projektu w latach 2009 - 2014 zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Brzezinach i wybudowano około 1,4 km sieci kanalizacyjnej w dwóch ulicach w Brzezinach (Kościuszki i Okrzei) oraz zrealizowano zakup urządzenia ssąco-płuczącego.

Zadanie dotyczące oczyszczalni było największym i najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektu (82,5% w koszcie całkowitym). Realizacja kontraktu rozpoczęła się maju 2010 r. a pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni, kończące jej modernizację uzyskano w maju 2014 r. Inwestycja pozwoliła na wypełnienie w zakresie wartości oczyszczanych ścieków dyrektywy 91/271/EWG i obejmowała wybudowanie min. nowego obiektu do oczyszczania mechanicznego, wykonanie nowoczesnego sita obrotowego z praską i piaskownikiem wyposażonego w instalację napowietrzania i układ separacji tłuszczu, które pozwalają na wstępne oczyszczenie wpływających na oczyszczalnię ścieków. Powstał nowy punkt zlewny ścieków dowożonych z automatyczną rejestracją ilości dowożonych ścieków, wyposażony w urządzenie do biologicznej deodoryzacji odorów. Największym nowym obiektem w ramach rozbudowy jest zbiornik wyrównawczo-retencyjny umożliwiający zmagazynowanie nadmiaru ścieków podczas intensywnych opadów i roztopów. W ramach inwestycji powstała także nowa pompownia ścieków podczyszczonych mechanicznie, podająca ścieki na reaktor biologiczny, który także został modernizowany. Wybudowano trzeci osadnik radialny, a proces usuwania osadu został zmodernizowany. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoliła zwiększyć jej przepustowość z 5 tysięcy metrów sześciennych na dobę do 6,6 tysiąca.

W uroczystym otwarciu zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Brzezinach ze strony Funduszu brali udział Prezes Zarządu Tomasz Łysek i Z-ca Prezesa Zarządu Zbigniew Stasiak oraz przedstawiciele Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej WFOŚiGW w Łodzi.

a