Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
19.05.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁANIA 2.1. POIIŚ - X RUNDA KONKURSOWA

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

  • Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:


Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

  • Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:


Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.


Wnioski należy składać w terminie od 18 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*,
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*


* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 lipca 2014 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej:

 

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

a