Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
28.03.2014

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ - IX Runda Konkursowa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – IX Runda KonkursowaMinister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5,00 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają kompleksowe projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, wskazane w punkcie 14 "Przykładowe rodzaje projektów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania

2.1 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)

Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*

  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodziw przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Jednocześnie informujemy, że wszystkie materiały dotyczące konkursu dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22421_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_2_1_poiis_ix_runda_konkursowa.html

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/pois oraz http://www.zainwestujwekologie.pl

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

a