Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
20.09.2013

Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Minister Środowiska, jako instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wnioskó o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).

 

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 75 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

Wnioski należy składać w terminie od 21 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*


* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

90-562 Łódź , ul. Łąkowa 11

tel.: 42 663 41 00

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa

31 grudnia 2013 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois

oraz www.wfosigw.lodz.pl

Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

a