Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
22.08.2013

Podpisanie umowy pomiędzy ZWiK "WOD-KAN" Sp. z o. o. w Mokrej Prawej a WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mokrej Prawej a WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE SKIERNIEWICE" w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowity koszt projektu wynosi  28 830 199,12 zł. Projekt będzie realizowany przy udziale środków z dotacji z Funduszu Spójności wysokości 14 478 880,50 zł.  Projekt  obejmuje budowę 5,4 km kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skierniewice oraz modernizację przepompowni  na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej. Główne cele projektu to: polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi, uporządkowanie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, zapewnienie dobrej jakości wody do spożycia, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do wód i gleby. Umowę podpisali : Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o. o w Mokrej Prawej Pan Janusz Marek Pastusiak oraz Zastępcy  Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi - Pan Andrzej Czapla i Pan Zbigniew Stasiak.

a