Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
19.06.2013

Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o warunkowym Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁODZI III”, w kwocie dofinansowania 7 405 663,84 PLN.

Podpisanie umowy planowane jest w sierpniu 2013 r. po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w ww. Potwierdzeniu.

a