Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
11.03.2013

Nowa umowa POIiŚ

 

Mamy kolejny sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 11.03.2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”.

Do grona naszych beneficjentów dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. odpowiedzialne za realizację projektu, którego całkowita wartość wynosi 52 168 686,62 PLN, natomiast wartość unijnego dofinansowania to 25 575 435,58 PLN. Projekt swoim zakresem wpisuje się w priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Jego głównym celem  jest likwidacja źródeł skażenia środowiska poprzez podniesienie poziomu wyposażenia aglomeracji w zakresie systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz sprawnego i efektownego oczyszczania ścieków. W ramach projektu planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie 8,67 km kanalizacji sanitarnej do której zostanie podłączonych ponad 1500 osób.

a