Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
11.02.2013

Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa


Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013).

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120,00 mln euro.


Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.


Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1

w punkcie 14 "Przykładowe rodzaje projektów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu z dn. 4 lutego 2013 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.


Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a "Typ beneficjentów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu z dn. 4 lutego 2013 r.)

 

Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r.

 

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*

  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*


* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

90-526 Łódź , ul. Łąkowa 11

tel.: 42 663 41 00


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfosigw.lodz.pl

 

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

a