Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
06.02.2013

Zapytanie ofertowe - usługa publikacji w prasie regionalnej dwóch ogłoszeń o naborze wniosków w trybie konkursowym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na usługę publikacji w prasie regionalnej dwóch ogłoszeń o naborze wniosków w trybie konkursowym dla projektów w ramach:

a) Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM  (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013),

b) Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013).

Zakres przedmiotu zamówienia:


a) termin publikacji: 11 luty 2013 roku,

b) miejsce: strony ogłoszeniowe,

c) wymiary: ogłoszenia modułowe o wymiarach 3x4 [12 modułów],

d) informacje dodatkowe: ogłoszenie w pełnym kolorze.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto za publikację dwóch ogłoszeń oraz wielkości nakładu w dniu publikacji ogłoszeń. Kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena dwóch ogłoszeń (zgodnie w powyższymi wymaganiami) oraz ilość nakładu.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do dnia 07 lutego 2013 roku do godziny 10:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

a