Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
14.01.2013

Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o warunkowym Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o warunkowym Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska-Wola-I faza", w kwocie dofinansowania 25 575 435,58 PLN.

Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 52 349 993,79 PLN w ramach której zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków oraz powstanie 8,67 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Podpisanie umowy planowane jest na połowę marca 2013 r. po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w ww. Potwierdzeniu.

a