WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
22.08.2008

Przetarg nieograniczony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 21 sierpnia 2008 r.ogłosił przetarg nieograniczony przekraczający wyrażoną w złotych równowartości 14.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego ” Infrastruktura i Środowisko” realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz na potrzeby ogólne Biura WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 21 sierpnia 2008 r.ogłosił przetarg nieograniczony przekraczający wyrażoną w złotych równowartości 14.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko? realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz na potrzeby ogólne Biura WFOŚiGW w Łodzi - (kody CPV: 30213000-5, 30231250-4, 30213100-6, 30241500-5, 30245000-8, 30233230-2, 30121100-4, 32410000-0, 32413100-2, 32418000-6, 30230000-0, 30232530-8, 32582000-6).
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w art. 22 i nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 24 Prawa zamówień publicznych oraz przedłożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Ocena tego warunku polegać będzie na komisyjnym sprawdzeniu kompletności oferty podczas otwarcia ofert.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym dla każdej z części zamówienia:

 

cena wybranych produktów

100 %


Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie wagi kryterium.

Zamawiający nie udziela zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej dostaw dla Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".

Oferty należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11 w nieprzekraczalnym terminie do 29.08.2008 r. do godz. 0900. Otwarcie ofert nastąpi 29.08.2008 r. o godz. 0915 w siedzibie Zamawiającego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (42) 663 41 24 lub 25
Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację: www.wfosigw.lodz.pl