WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
14.08.2008

Unieważnienie przetargu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, działając na podstawie art. Art. 183. ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 - PZP) zawiadamia, że rozstrzyga protest zgodnie z żądaniem protestującego tj. unieważnia postępowanie przetargowe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dotyczy: postępowania nr: RZP/ZO/D/PN/033/2008
 
 
 
 
Unieważnienie przetargu
 
 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, działając na podstawie art. Art. 183. ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 - PZP) zawiadamia, że rozstrzyga protest zgodnie z żądaniem protestującego tj. unieważnia postępowanie przetargowe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 25.07.2008 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Zgodnie z art. 85 ust. 1 wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ jednak nie dłużej niż 30 dni ? jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
W dniu 25.07.2008 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert, co stanowi przekroczenie terminu związanego ofertą o 1 dzień.
Wobec powyższego postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i zostało unieważnione.