WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
29.08.2008

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA LIKWDACJĘ SKUTKÓW DZIAŁAŃ ŻYWIOŁÓW

Uwaga!

Na stronie BIP zamieszczono nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadania polegające na likwidacji skutków działań żywiołów.

Wniosek jest dostępny pod adresem:
Wniosek_likwidacja_zywioly.doc 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Łodzi z dnia 25.08.2008 r. Fundusz posiada środki finansowe na likwidację przez jednostki samorządu terytorialnego skutków działania żywiołu, który nawiedził nasze województwo w miesiącu sierpniu b.r.
Zakres rzeczowy zadań możliwych do dofinansowania przedstawia się następująco:
  • likwidacja przez jednostki samorządu terytorialnego skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu na obszarze  określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, mającą na celu:
    • likwidację skutków niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest,
    • przywrócenie stanu technicznego sprzed daty wystąpienia zdarzeń, o których mowa powyżej, w zakresie  infrastruktury związanej z ochroną środowiska, w tym z gospodarką wodno - ściekową i gospodarką odpadami,
  • przywrócenie stanu sprzed daty zdarzeń, o których mowa powyżej w zakresie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielonych, za wyjątkiem jednorocznych, na obszarach wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów  w rozporządzeniu powołanym w pkt.15,
  • zwiększenie potencjału technicznego jednostek, których statutowym celem jest prewencja oraz działania zmierzające do zmniejszenia lub likwidacji skutków działań żywiołów, poprzez dokonanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia tego typu działań .

Jednocześnie informujemy, że opracowany został uproszczony wzór wniosku, który dostępny jest na stronie BIP

Wniosek jest dostępny pod adresem:
Wniosek_likwidacja_zywioly.doc