WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
10.04.2017

Informacja dotycząca współfinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi projektów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia krajowego wkładu własnego (POIiŚ, RPO, PROW)

Zgodnie z obowiązującymi od 01.03.2017 r. "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi" Beneficjenci realizujący zadania przy współudziale środków UE lub innych funduszy zagranicznych mają możliwość uzyskania ze środków Funduszu niskooprocentowanej pożyczki stanowiącej krajowy wkład własny na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z UE lub innych funduszy zagranicznych, która może podlegać częściowemu umorzeniu do 30 % wypłaconej kwoty. Na dzień 10.04.2017 r. wysokość oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,5 %.

Jednocześnie należy zaznaczyć,  iż ubieganie się o w/w wsparcie winno być poprzedzone uzyskaniem co najmniej decyzji o udzieleniu dofinansowania z Instytucji Zarządzającej danym programem wsparcia.

Wnioskodawcy, którzy realizując przedmiotowe zadania, co do których osiągnięcie efektu ekologicznego zależne jest od wykonania innego zadania, o którego wsparcie będą się również ubiegać w Funduszu w ramach środków krajowych (jak np. budowa kanalizacji sanitarnej do nowobudowanej oczyszczalni ścieków), powinni składać wnioski do WFOŚiGW w Łodzi równolegle, umożliwiając Funduszowi ich łączne procedowanie.