WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
07.02.2008

OPŁATA PRODUKTOWA

Termin !!! OPŁATA PRODUKTOWA Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 35 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U.2001 Nr.63 poz.639) Wójt, Burmistrz, Prezydent, Zarząd związku gmin jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzajach i ilości odpadów zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach na nie poniesionych w 2007 roku.

Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 35 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U.2001 Nr.63 poz.639) Wójt, Burmistrz, Prezydent, Zarząd związku gmin jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzajach i ilości odpadów zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach na nie poniesionych w 2007 roku.
Sprawozdanie (wzór OŚ- OP-3a) za rok 2007 winno być dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2008 r.:

1/-Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi,

2/-Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

W/w sprawozdanie powinno zawierać poza wspomnianymi informacjami wyrażonymi w jednostkach tj. kilogramy i złotówki ; także:
  • nr identyfikacyjny Regon,

  • nazwę i nr rachunku bankowego,

  • imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację,

  • podpis i pieczęć,

  • datę.

Informacji udziela: Pan Ryszard Książczyk tel. (042) 663-41-43