WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
25.01.2017

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Pozostałe zadania ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, dla zadań z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”, z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP, będzie prowadzony do dnia 31.03.2017 r.

Wnioski należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach, które są do pobrania w zakładce "Dla Beneficjentów". Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania zostaną podjęte po zakończeniu naboru wniosków.

Wnioski podlegać będą rankingowaniu według następujących, dodatkowych kryteriów oceny:
1) przynależność jednostki do KSRG (5 pkt);
2) czy wnioskodawca bądź gmina, na terenie której działa jednostka, uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu na zakup samochodu/sprzętu w okresie:
a) ostatniego roku kalendarzowego przed złożeniem wniosku (1 pkt);
b) ostatnich 2 lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku (2 pkt);
c) ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku (3 pkt);
d) ostatnich 4 lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku (4 pkt);
e) ostatnich 5 lat kalendarzowych lub powyżej tego okresu przed złożeniem wniosku (5 pkt); albo nie korzystał w ogóle z dofinansowania ze środków Funduszu na cel wskazany powyżej;
3) czy na terenie działania jednostki występują szczególne zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego (m.in. ryzyko wystąpienia powodzi, drogi i węzły komunikacyjne, zakłady stwarzające ryzyko skażeń chemicznych)
(0-5 pkt);
4) czy na obszarze działania jednostki występują tereny objęte ochroną tj.: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (0-5 pkt);
5) efektywność wykorzystania środków Funduszu, tj. koszt całkowity zadania/liczba mieszańców w gminie (1- 5 pkt);
6) ilość wyjazdów jednostki, która zostanie doposażona w wyniku realizacji zadania w roku 2016 (0 ? 5 pkt).

Informujemy również, że udokumentowanie posiadania udziału własnego (pełne zbilansowanie kosztów zadania) wymagane będzie na etapie zawierania z Funduszem umowy o dofinansowanie.