WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
13.01.2017

Spotkanie z przedstawicielami JST dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji

W dniu 13 stycznia 2017 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Jednostek Samorządów Terytorialnych. Tematem  spotkania był Programu Ograniczania Niskiej Emisji, który został zatwierdzony z końcem 2016 r.

Spotkanie uroczyście zainaugurował Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek, który mówił o konieczności przeciwdziałania występującym obecnie problemom z utrzymaniem właściwych parametrów jakości powietrza w województwie łódzkim.

Przedmiotowy Program skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Za ich pośrednictwem mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowania dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Przedsięwzięcie musi być ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców, w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.