WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
17.05.2016

II Nabór dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016 Programu Infrastruktura i Środowisko

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016r. ogłoszony został drugi nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Nr POIiŚ.2.3/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Informacje nt konkursu dostępne są na stronie:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/art,2,ii-nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
  • w innym przypadku - po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 - 15.30 w terminie od 31 maja 2016 r. do 31  lipca 2016 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31 lipca 2016 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31 lipca 2016 r.  o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.