WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
26.01.2016

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny - Pozostałe zadania ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, dla zadań z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”, z przeznaczeniem na zakup: samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP, będzie prowadzony do dnia 15.04.2016 r. (decyduje data wpływu do siedziby Funduszu). Wnioski złożone po tym terminie będą zwracane Wnioskodawcom bez ich rozpatrzenia.

Wnioski należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach, które są do pobrania w zakładce "Dla Beneficjentów". Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania zostaną podjęte po zakończeniu naboru wniosków.


Wnioski podlegać będą rankingowaniu według następujących, dodatkowych kryteriów oceny:

1) przynależność jednostki do KSRG (5 pkt),
2) uzyskanie przez Wnioskodawcę bądź gminę, na terenie której działa jednostka, dofinansowania ze środków Funduszu na zakup samochodu/sprzętu (1 - 5 pkt):

     a) powyżej 5 lat lub w ogóle nie korzystał/-a ze środków Funduszu (5 pkt);
     b) ostatnich 4 lat (4 pkt);
     c) ostatnich 3 lat (3 pkt);
     d) ostatnich 2 lat (2 pkt);
     e) ostatniego roku (1 pkt).

3) występowanie na terenie działania jednostki szczególnych zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego (m.in. ryzyko wystąpienia powodzi, drogi i węzły komunikacyjne, zakłady stwarzające ryzyko skażeń chemicznych) (0-5 pkt),
4) występowanie czy na obszarze działania jednostki terenów objęte ochroną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (0-5 pkt),
5) efektywność wykorzystania środków Funduszu, tj. koszt całkowity zadania/liczba mieszańców w gminie (1-5 pkt).
6) ilość wyjazdów JRG w roku 2015 (1-5 pkt).

Informujemy również, że udokumentowanie posiadania udziału własnego (pełne zbilansowanie kosztów zadania) wymagane będzie na etapie zawierania z Funduszem umowy o dofinansowanie.