WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
05.05.2008

Przyjmowanie wniosków

WFOŚiGW w Łodzi uprzejmie przypomina, iż rozpatrywaniu podlegają wyłącznie wnioski, które na dzień zamknięcia danej sesji są kompletne, tj. posiadają wszystkie wymagane załączniki wskazane w poszczególnych częściach wniosku. Brak kompletu dokumentów w dacie zamknięcia sesji skutkuje przesunięciem wniosku do rozpatrzenia przez Fundusz na sesji kolejnej.WFOŚiGW w Łodzi uprzejmie przypomina, iż rozpatrywaniu podlegają wyłącznie wnioski, które na dzień zamknięcia danej sesji są kompletne, tj. posiadają wszystkie wymagane załączniki wskazane w poszczególnych częściach wniosku. Brak kompletu dokumentów w dacie zamknięcia sesji skutkuje przesunięciem wniosku do rozpatrzenia przez Fundusz na sesji kolejnej.
Ponadto zwracamy uwagę , iż składane dokumenty winny być aktualnie datowane, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i opieczętowane pieczątką firmową. Dokumenty finansowe winny być podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych, a w przypadku JST dodatkowo przez Skarbnika. Kopie dokumentów i wyciągi z dokumentów winny być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.