WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
11.02.2009

Informacja dla organizacji pozarządowych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie ?Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi? obowiązujących w roku 2009, powołuje Komisję Ekspercką opiniującą wnioski z dziedziny edukacji ekologicznej. W skład Komisji oprócz przedstawicieli uczelni wyższych, Kuratorium Oświaty, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, parków krajobrazowych i jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, wchodzi reprezentant organizacji pozarządowych, których celem działalności jest ochrona środowiska i/lub edukacja ekologiczna, posiadających siedzibę lub struktury na terenie województwa łódzkiego.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie ?Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi? obowiązujących w roku 2009, powołuje Komisję Ekspercką opiniującą wnioski z dziedziny edukacji ekologicznej. W skład Komisji oprócz przedstawicieli uczelni wyższych, Kuratorium Oświaty, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, parków krajobrazowych i jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, wchodzi reprezentant organizacji pozarządowych, których celem działalności jest ochrona środowiska i/lub edukacja ekologiczna, posiadających siedzibę lub struktury na terenie województwa łódzkiego.
W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w siedzibie Funduszu w dniu 16.02.2009 r. o godz. 15.30 (poniedziałek). Podczas spotkania zgromadzeni przedstawiciele organizacji ekologicznych będą mogli zaprezentować swoje stowarzyszenie/fundację i wybrać ze swojego grona reprezentanta do prac w Komisji. Oczekujemy, że osoba powołana do prac w Komisji posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu edukacji ekologicznej i działaniach na rzecz ochrony środowiska.
Kadencja Komisji trwa 2 lata, a praca w Komisji ma charakter społeczny. Posiedzenia Komisji zwoływane będą przez Zespół Oceny i Obsługi Wniosków Funduszu nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, w zależności od złożonych wniosków.
Osoba prowadząca sprawę: Małgorzata Skupińska, tel. 042 66 34 167, mskupinska@wfosigw.lodz.pl
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału drogą elektroniczną lub telefoniczną.