WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
01.12.2008

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko:
Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Wymiar zatrudnienia
: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony

Miejsce wykonywania pracy:
Łódź

Data ogłoszenia naboru: 01.12.
2008 r.

Termin składania dokumentów: 15.12. 2008 r.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, min. 4 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub usług finansowych, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku związanym z obsługą funduszy unijnych, osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
znajomość krajowego i unijnego systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, znajomość prawa zamówień publicznych, znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umiejętność syntezy i analizy informacji,
  • umiejętność pracy w systemie MS Office,
  • umiejętność przygotowywania syntetycznych informacji,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność prezentacji na forum publicznym,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
  • pełna dyspozycyjność.
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:
ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( I i II oś priorytetowa ), przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie zawieranych przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi z beneficjentami , monitorowanie realizacji projektów na podstawie informacji przedstawianych przez beneficjentów, przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych, końcowych oraz ad hoc z realizacji działań, merytoryczna weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, udział w planowanych bądź doraźnych kontrolach na miejscu realizowanych projektów, merytoryczna kontrola umów i dokumentacji przetargowej beneficjentów dla zadań objętych projektem, prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów w celu rozpowszechnienia informacji o funduszach unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny, życiorys, Wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia). kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne. Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2008?r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w?Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w.126, Marzena Szcześniewska
Uwagi:
Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w?siedzibie Funduszu. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w?Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o?ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).