WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
09.10.2008

Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Przygotowania Umów w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Przygotowania Umów w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko:
Inspektor w Zespole Przygotowania Umów

Wymiar zatrudnienia
: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 09.10.2008 r.

Termin składania dokumentów: 22.10.2008 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe z zakresu: ochrona środowiska, zarządzanie, ekonomia osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office, umiejętność pracy w zespole, umiejętność syntezy i analizy informacji, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:
opracowywanie sprawozdań dla Zarządu i Rady Nadzorczej. negocjowanie warunków umowy z beneficjentami, sporządzanie projektów umów o dofinansowanie ze środków Funduszu wraz z zabezpieczeniami. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny, życiorys, Wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia). kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne. Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole Przygotowania Umów? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2008 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów
:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w 126

Marzena Szcześniewska

Uwagi:
Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).