WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
20.11.2008

Ogłoszenie przetargu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 20 listopada 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w Łodzi
CPV: 34110000-1 samochody osobowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 20 listopada 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w Łodzi
CPV: 34110000-1 samochody osobowe

Parametry techniczno ? jakościowe przedmiotu zamówienia.
1. Wymagane warunki techniczne:
 1. Fabrycznie nowy (nie używany), najnowszy model, rok produkcji 2008;
 2. Długość całkowita samochodu min. 4500 mm;
 3. Ciężar całkowity do 2500 kg;
 4. Pojemność bagażnika min. 450 l;
 5. Silnik zasilany olejem napędowym o pojemności od 1,8 l. do 2,0 l., moc silnika min. 100 KM;
 6. Emisja CO2 - max. 160 g/km;
 7. Nadwozie typu sedan (4-drzwiowe);
 8. Kolor nadwozia ? typ lakieru: czarny;
 9. Kolor tapicerki ? zgodny z kolorystyką lakieru;
2. Wymagane minimalne wyposażenie:
 1. Układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania typu ABS (Anti- Lock Brakes System);
 2. System elektronicznego regulowania dynamiki i toru jazdy (ESP);
 3. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera;
 4. Kurtyny powietrzne;
 5. Pirotechniczne napinacze pasów;
 6. Klimatyzacja automatyczna;
 7. Fabryczny radioodtwarzacz CD/MP3;
 8. Wspomaganie układu kierowniczego;
 9. Elektroniczne urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą typu immobiliser;
 10. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem;
 11. Komputer pokładowy;
 12. Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich i tylnych z systemem zapobiegającym przytrzaśnięciu;
 13. Automatyczny włącznik/wyłącznik świateł mijania;
 14. Czujnik deszczu;
 15. Czujnik parkowania;
 16. Elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne;
 17. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza oraz czujnikiem przechyłu;
 18. Pakiet bezpieczeństwa:
  • apteczka samochodowa,
  • trójkąt sygnalizacyjny,
  • gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg,
  • kamizelka odblaskowa.
 19. Obręcze kół ze stopów lekkich wraz z oponami na sezon zimowy;
 20. Dodatkowy komplet opon na sezon letni;
 21. Reflektory bi-ksenonowe (światła mijania i drogowe);
 22. Podłokietnik dla kierowcy i pasażera (w konsoli środkowej).
3. Samochód powinien być objęty gwarancją producenta:
 1. Mechaniczna - min. 5 lat od dnia odbioru samochodu - obejmuje podzespoły mechaniczne samochodu,
 2. Na powłokę lakierniczą - min. 3 lata od dnia odbioru samochodu ? gwarancja obejmuje łuszczenie się powłoki lakierniczej, niedokładności w?pokryciu lakierem elementów nadwozia, zbyt cienką powłokę lakierniczą oraz występowanie zabrudzeń w lakierze pokrywającym samochód,
 3. Na perforację nadwozia - min. 10 lat od dnia odbioru samochodu - dotyczy usterek związanych z korozją poszycia pojazdu.
Informacje dodatkowe:
Samochód powinien spełniać warunki, od których właściwe przepisy prawa w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym umożliwiają dopuszczenie danego pojazdu do ruchu na terytorium RP, potwierdzone świadectwem homologacji lub świadectwem homologacji dla danego typu pojazdu (kierownica po lewej stronie).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
 2. aktualne zaświadczenia, że?Wykonawca nie zalega z?opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
a) cena oferty brutto 90 %
b) koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z wymiana materiałów eksploatacyjnych do przebiegu 150 000 km 4 %
c) ocena techniczna w zakresie zużycia paliwa 6 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie wagi każdego kryterium.
Zamawiający nie udziela zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11 w?nieprzekraczalnym terminie do?28.11.2008 r. do?godz.?0900. Otwarcie ofert nastąpi 28.11.2008 r. o?godz.?0915 w siedzibie Zamawiającego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (42) 663 41 24 lub 25
Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację: http://wfosigw.lodz.pl/bip/przetargi/SIWZ_11_2008.doc