WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
30.10.2008

Ogłoszenie przetargu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 30 października 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie?przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk jednakowych zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor) z?oprogramowaniem systemowym oraz serwera sieciowego z oprogramowaniem 1 szt. i?urządzenia do tworzenia kopii zapasowej z oprogramowaniem 1 szt. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 30 października 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie?przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk jednakowych zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor) z?oprogramowaniem systemowym oraz serwera sieciowego z oprogramowaniem 1 szt. i?urządzenia do tworzenia kopii zapasowej z oprogramowaniem 1 szt. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź.
  2. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:
  3. Parametry techniczno ? jakościowe przedmiotu zamówienia.
Część A ---------------------------------------------------------
3.1 Komputery z systemem operacyjnym 12 sztuk o następujących parametrach:
3.1.1 procesor min. INTEL Core 2 Duo 2,2 GHZ lub równoważny
3.1.2 pamięć min,.2x1024 MB RAM
3.1.3 HDD min. 80 GB SATA
3.1.4 napęd optyczny DVD-RW
3.1.5 porty USB min. 4 x USB w wersji 2.0
3.1.6 komunikacja LAN 100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
3.1.7 karta grafiki (zintegrowana)
3.1.8 karta dźwiękowa (zintegrowana)
3.1.9 obudowa stacjonarna z zasilaczem
3.1.10 pełnoznakowa klawiatura USB z zintegrowanym czytnikiem kart Smart
3.1.11 mysz optyczna USB ze scrollem
3.1.12 oprogramowanie narzędziowe tj. sterowniki i użytkowe dla danej konfiguracji (nośnik CD/DVD)
3.1.13 oprogramowanie systemowe MS Windows Vista Business PL 32-bit OEM lub równoważne (licencja + nośnik CD/DVD)
3.1.14 listwa zasilająco-filtrująca 4-5 gniazd, wyłącznik, dwa bezpieczniki, 3-żyłowy przewód zasilający 5m
3.1.15 gwarancja min. 24 miesięcy
3.2 Monitory LCD 17? 12 sztuk o następujących parametrach:
3.2.1 rozdzielczość: 1280 x 1024
3.2.2 wbudowane głośniki, kabel sygnałowy, audio, sterowniki MS
3.2.3 Norma TCO03
3.2.4 gwarancja min. 24 miesięcy.
Część B ---------------------------------------------------------
3.3 Serwer sieciowy z oprogramowaniem 1 sztuka o następujących parametrach:
Typ obudowy:
3.3.1 do zamontowania w szafie 19??, wysokość obudowy max. 5U
3.3.2 system mocowania typu: Rack Mount Rail
3.3.3 możliwość instalacji min. 7 pełniej długości kart w slotach PCI
3.3.4 możliwość instalacji min. 3 urządzeń 5.25?
3.3.5 możliwość instalacji min. 10 napędów 3.5?
3.3.6 hot-swap dla dysków twardych SATA/SAS (dla min. 6 szt)
3.3.7 min. dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy
3.3.8 możliwość zainstalowania min. dwóch zasilaczy pracujących w trybie redundancji zasilania i z możliwością wymiany podczas pracy systemu (hot swap)
3.3.9 możliwość wymiany wentylatorów podczas pracy systemu (hot swap)
3.3.10 możliwość montażu dodatkowych elementów i napędów beznarzędziowa (tool-less)
3.3.11 wymagana sygnalizacja optyczna na obudowie. Power (dioda sygnalizująca stan zasilania) on/sleep/off, System Status, kombinacja kolorów i sposobów migania diody, wskazuje na stan serwera. Wymagane statusy: system OK/system zagrożony (degraded ? np. zbyt wysoka temp.)/ niekrytyczny błąd systemu (np. otwarcie obudowy)/ krytyczny błąd systemu (np. uszkodzenie RAM). Sygnalizacja pracy dysków twardych, sygnalizacja pracy kontrolerów Ethernet
Zasilanie:
3.3.12 moc czynna min. 800W
3.3.13 możliwość pracy w trybie redundancji zasilania
3.3.14 możliwość wymiany podczas pracy systemu (hot-swap)
3.3.15 tolerancja temperatury podczas pracy zasilacza: min. 45oC
3.3.16 MTBF (średni czas między awariami) min. 100.000 h przy obciążeniu 75% i?w?temperaturze 30oC
Platforma serwerowa:
3.3.17 jeden procesor wielordzeniowy klasy QuadCore, o architekturze 64-bitowej i?następujących parametrach: taktowanie zegarem o?prędkości minimum 3.0 GHz, magistrala przesyłania danych 1333MHz, pamięć cache L2 12 MB lub równoważny
3.3.18 serwer musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowy procesor.
3.3.19 pamięć RAM: min. 16 GB FBDIMM DDR2 667 MHz z korekcją błędów ECC
3.3.20 możliwość rozbudowy pamięci RAM do 32 GB
3.3.21 wymagane sloty PCI min. 7 w tym minimum: 2 x PCI Express x8, 1 x PCI-X 100/133 MHz, 1 x PXI-X 100 MHz
3.3.22 kontroler ATA umożliwiający podłączenie minimum dwóch urządzeń IDE (ATA/100)
3.3.23 sprzętowy kontroler SAS umożliwiający podłączenie 6 dysków SAS w trybie pracy RAID 0,1,5,10,50 z własną pamięcią min. 1 GB REG ECC
3.3.24 sprzętowy kontroler Ultra 320 SCSI z wyjściem zewnętrznym VHDCI
3.3.25 min. 4 x kontroler Gigabit Ethernet
3.3.26 min. 6 x USB 2.0
Napędy dyskowe (7 szt.)
3.3.27 pojemność: min. 147 GB
3.3.28 interfejs: Serial Attached SCSI -3 Gbps
3.3.29 średnica: 3.5"
3.3.30 prędkość obrotowa: 15000 rpm
3.3.31 pojemność pamięci cache: 16 MB
3.3.32 max. średni czas wyszukiwania: 3.00 ms
3.3.33 max. średnie opóźnienie (latencja): 2,0 ms
3.3.34 odporność na wstrząsy ? spoczynek: 400G
3.3.35 odporność na wstrząsy ? praca: 100G
3.3.36 MTBF (średni czas między awariami): min. 1 400 000 h
Napęd optyczny:
3.3.37 napęd DVD-R/RW
3.3.38 interfejs: ATA lub SATA
Klawiatura i urządzenie wskazujące:
3.3.39 klawiatura zintegrowana z TrackBall / TouchPad podłączana poprzez PS/2
Oprogramowanie:
3.3.40 MS Windows 2008 Server 64bit
Inne:
3.3.41 Komplet kabli, sterowników i dołączonego oprogramowania do elementów składowych serwera
3.3.42 gwarancja min. 36 miesięcy.
Część C ---------------------------------------------------------
3.4 Urządzenie do tworzenia kopii zapasowej ? Auto Loader z?oprogramowaniem - 1 sztuka o?następujących parametrach:
3.4.1 do zamontowania w szafie 19??
3.4.2 system mocowania typu: Rack Mount Rail wysokość obudowy max. 1U
3.4.3 typ napędu: LTO-3
3.4.4 liczba napędów min. 1
3.4.5 liczba slotów (kieszeni na nośnik) min. 8
3.4.6 pojemność bez kompresji min. 3200 GB
3.4.7 pojemność z kompresją min. 6400 GB
3.4.8 transfer bez kompresji min. 60MB/s
3.4.9 transfer z kompresją min.120 GB/godz
3.4.10 wymienne magazynki: 2 sztuki
3.4.11 ilość nośników w magazynku: 4 sztuki
3.4.12 interfejs: SCSI Ultra 160 LVD lub szybszy
3.4.13 możliwość zarządzania zdalnego
3.4.14 czytnik kodów kreskowych
3.4.15 2 komplety nośników z zapasowymi magazynkami + nośnik czyszczący.
3.4.16 komplet kabli
3.4.17 oprogramowanie umożliwiające tworzenie kopii zapasowej 3 serwerów pracujących pod kontrolą systemów rodziny MS Windows
3.4.18 gwarancja min 36 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
  2. aktualne zaświadczenia, że?Wykonawca nie zalega z?opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierować się kryterium cenowym:
a) cena oferty brutto 100 pkt
Ocena ofert w każdej części zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie wagi każdego kryterium.
Zamawiający nie udziela zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11 w?nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2008 r. do?godz.?0900. Otwarcie ofert nastąpi 06.11.2008 r. o?godz.?0915 w siedzibie Zamawiającego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (42) 663 41 24 lub 27
Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację: http://wfosigw.lodz.pl/bip/przetargi/SIWZ.doc