WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
23.10.2008

Ogłoszenie na składanie ofert - badanie rocznego sprawozdania finansowego

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2008 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki (5 egzemplarzy).

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2008 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki (5 egzemplarzy).

1.    Oczekiwany termin zakończenia badania:
a.     wstępnego – do 27.02.2009,
b.     ostatecznego dostarczenia opinii – do 20.03.2009.

2.    Oferta powinna zawierać:
a.    aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
b.    poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
c.    listy podmiotów w których oferent przeprowadzał badania sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat,
d.    oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 66 ustawy o rachunkowości,
e.    cenę netto i cenę brutto za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji.

3.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 07.11.2008 roku do godziny 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją “Oferta badania sprawozdania finansowego za 2008 rok.”

4.     Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.