Przejdź do treści

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
14.08.2008

Unieważnienie przetargu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, działając na podstawie art. Art. 183. ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 - PZP) zawiadamia, że rozstrzyga protest zgodnie z żądaniem protestującego tj. unieważnia postępowanie przetargowe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
24.06.2008

Informacja o proteście

Na podstawie Art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wpłynął protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( http://www.wfosigw.lodz.pl/bip/przetargi/072222.pdf), jednocześnie wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
29.08.2008

INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERPRETACJI PKT. 9 REGULAMINU KONKURSU.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji pkt. 9 Regulaminu konkursu nr 2/PO IiŚ/1.1/08/2008 oraz 1/PO IiŚ/2.2/08/2008 (dotyczącego określenia właściwej IP II), pragnę wyjaśnić, iż projekty objęte porozumieniem pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w sprawie przekazania i przejęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych I i II PO Infrastruktura i Środowisko, powinny być złożone zgodnie z podziałem wg kosztów całkowitych ? tzn. projekty o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro do NFOŚiGW, natomiast projekty o koszcie całkowitym do 25 mln euro ? do właściwego wojewódzkiego WFOŚiGW.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
30.06.2008

Ogłoszenie o konkursie

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu I „ Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008) Priorytetu II „ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. „ Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
23.06.2008

Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi. Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 663 41 00, Stanowisko: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu, zatrudnienie na czas określony Miejsce wykonywania pracy: Łódź Data ogłoszenia naboru: 23.06. 2008 r. Termin składania dokumentów: 07.07. 2008 r.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.