Przejdź do treści
logo

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
17.04.2009

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 663 41 00, Stanowisko: Inspektor w Zespole Organizacyjnym Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony Miejsce wykonywania pracy: Łódź Data ogłoszenia naboru: 17.04.2009 r. Termin składania dokumentów: 30.04.2009 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
12.08.2009

ZALICZKI DLA WYKONAWCÓW

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki: 1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu; 2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą; 3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego; 4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
24.07.2009

ZASADY PROMOCJI DLA BENEFICJENTÓW

W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument ?Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013?. Dokument określa obowiązki spoczywające na beneficjentach w zakresie informowania i promowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przedstawia zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
30.06.2009

PIERWSZE POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W dniu 25 czerwca 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny?. Jest to pierwsze Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
19.06.2009

VAT WLICZONY DO KOSZTU CAŁKOWITEGO PROJEKTU

Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego istnieje obowiązek wliczenia podlegającego odzyskaniu VAT-u do kosztu całkowitego projektu. Mimo że obowiązująca wersja ?Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? nie uwzględnia tego wymogu, Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązani są do wpisania kwoty VAT w tabeli H.1. formularza wniosku, Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zapisów instrukcji do obowiązujących przepisów. W serwisie Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło komunikat korygujący zapisy instrukcji w tym zakresie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
01.06.2009

KONKURS FOTOGRAFICZNY: PRZYRODA BOGATA W KOLORY

Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska ogłosił konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich, pod hasłem ?Przyroda bogata w kolory". Celem konkursu jest promocja idei ochrony środowiska dzięki funduszom Unii Europejskiej, prezentacja walorów przyrodniczych Polski, które zostaną zachowane w wyniku działań proekologicznych podejmowanych w ramach projektów realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
26.05.2009

OCENA MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (IV KONKURS)

W dniu 25 maja 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena merytoryczna I stopnia 3 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. wg kryteriów merytorycznych II stopnia. Zanim to jednak nastąpi, zostanie utworzona przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa obejmująca projekty z całego kraju, spełniające kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
26.05.2009

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

Od dnia 7 maja 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych? opracowane dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. Natomiast dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. obowiązuje wcześniejsza wersja dokumentu z 30 czerwca 2008 r. W dniu 12 maja 2009 r. została zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od dnia 13 maja 2009 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
26.05.2009

STANOWISKO IZ W SPRAWIE STOSOWANIA WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

Na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/ opublikowany został dokument pt. ?Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?. Zachęca się potencjalnych beneficjentów, przygotowujących się do aplikowania o środki unijne w ramach PO Infrastruktura i Środowisko do zapoznania się z ww dokumentem, który m.in. może pomóc rozstrzygnąć pojawiające się wątpliwości co do konieczności stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC. Dokument ten przedstawia zalety prowadzenia inwestycji wg FIDICa jak również zawiera wiele cennych informacji, które mogą okazać się przydatne się w toku realizacji projektu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
07.05.2009

PIĄTY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

W dniu 30 kwietnia 2009 r. zakończył się piąty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie złożono 68 wniosków, w tym: 11 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które nadzorują realizację projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.