Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:

Nazwa:            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres:              90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Telefon:            42  663 41 00

 

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

 Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

 Data ogłoszenia naboru: 20 września 2012 r.

Termin składania dokumentów: 04 października 2012 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony lub inżynierii środowiska,
 • minimum trzyletni staż pracy, w tym roczny staż w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucjach specjalizujących się w finansowaniu ochrony środowiska.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Cechy osobowości:

 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • umiejętność syntetycznego przygotowania informacji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole, pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

 Zakres zadań przewidzianych dla stanowisku:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW Łodzi ubiegających się
  o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców.

 Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny;

2)        życiorys;

3)        wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);

4)        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)        kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy;

6)        kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2012 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

 Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. 42 6634182

od Pani Marzeny Szcześniewskiej

 Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również
  niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone, nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW
  w Łodzi i na tablicy ogłoszeń wsiedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, zostaną powiadomione przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".

Do pobrania:

- kwestionariusz

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.